Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie (taksa notarialna) określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, które zostały szczegółowo określone z Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek VAT.

Notariusz jako płatnik pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn, a następnie przekazuje je do właściwego Urzędu Skarbowego. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez podatnika należnego podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że podatki mogą być uiszczane gotówką bezpośrednio po dokonaniu czynności notarialnej lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii przed planowana czynnością notarialną.

Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę, a następnie przekazuje ją do właściwego Sądu Rejonowego. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Oznacza to, że opłaty sądowe mogą być uiszczane gotówką bezpośrednio po dokonaniu czynności notarialnej lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii przed planowana czynnością notarialną.

W celu określenia dokładnych kosztów danej czynności notarialnej - mając na uwadze liczne zwolnienia podatkowe oraz zróżnicowane stawki taksy notarialnej - prosimy o kontakt z Kancelarią (osobiście, telefonicznie, bądź mailowo), przy czym w sprawach zawiłych pełna kalkulacja kosztów może być możliwa dopiero po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień przez notariusza w zakresie dokonywanych czynności notarialnych jest bezpłatne.

Płatność może być realizowana zarówno w formie gotówkowej, bezgotówkowej poprzez terminal płatniczy jak i przelewem na rachunek bankowy Kancelarii.